Najem okazjonalny

By in
9

Spis treści:

 1. Czym jest najem?
 2. Specyfika najmu okazjonalnego
 3. Co dołączamy do umowy?
 4. Eksmisja, a najem okazjonalny
 5. Kiedy lokator może wypowiedzieć umowę najmu okazjonalnego?

Czym jest umowa najmu okazjonalnego i co się z nią wiąże?

Poniżej przedstawiamy informacje kiedy można korzystać z najmu okazjonalnego, kto może z niego skorzystać i kiedy najemca może ją wypowiedzieć i na jakich warunkach.

Czym jest najem?

Najem jest sytuacją, w której wynajmujący, czyli właściciel użycza najemcy określoną rzecz do użytkowania i pobiera z tego tytułu czynsz. Podstawowo rozróżniamy najem zwykły i okazjonalny. Zasadniczą różnicą pomiędzy oboma rodzajami umów najmu jest stopień ich sformalizowania. Kolejna różnica to fakt, iż najem zwykły może dotyczyć każdej rzeczy – najem okazjonalny tylko lokali. Następna z różnic to czas trwania umów.

Specyfika najmu okazjonalnego

Umowa najmu okazjonalnego ma na celu ochronę wynajmujących przed niechcianymi lokatorami. Zawiera się ją na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat, mogą z niej korzystać osoby, które na co dzień nie prowadzą działalności gospodarczej związanej z wynajmem mieszkań. Dotyczy to też wyłącznie lokali prywatnych. Umowę najmu okazjonalnego sporządzamy pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej.

Zawarcie umowy zgłaszamy bezwzględnie w ciągu 14 dni do Naczelnika Urzędu Skarbowego, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania zgłaszającego. Jeśli tego nie zrobimy lub zgłosimy do innego Urzędu Skarbowego, umowa będzie traktowana jak zwykła umowa najmu. Od umów o najmie okazjonalnym właściciel odprowadza podatek, o czym informuje Urząd Skarbowy oświadczeniem. Możemy tego dokonać już po otrzymaniu pierwszych przychodów z najmu. Co ważne, możemy też zmieniać sposób opodatkowania. Mamy na to czas do 20 dnia kolejnego miesiąca.

Co dołączamy do umowy?

 1. Na wypadek gdyby najemca nie opuścił lokalu po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, akt notarialny, w którym najemca poddaje się egzekucji i zobowiązuje do opróżnienia i wydania wynajmowanego lokalu.
 2. Wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym zamieszka po egzekucji.
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody (przez właściciela lub osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu) na zamieszkanie najemcy i ewentualnie osób z nim po rozwiązaniu umowy

Lokator może zażyczyć sobie okazania przez właściciela zgłoszenia do urzędu skarbowego.

W umowie najmu okazjonalnego najemca może być również zobowiązany do wpłacenia kaucji zabezpieczającej. W założeniu ma ona pokryć wynajmującemu koszty ewentualnej egzekucji oraz kosztów najmu w dniu opróżnienia lokalu. Nie może ona przekraczać sześciokrotności czynszu ustalonego w dniu zawarcia umowy wynajmu lokalu.

Eksmisja, a najem okazjonalny

Jak skutecznie wypowiedzieć umowę najmu i wyeksmitować lokatora? Aby tego dokonać, potrzebne jest wykonanie kilku kroków:

 1. Wystąpić z pisemnym żądaniem udostępnienia lokalu, żądanie takie powinno być opatrzone poświadczonym notarialnie podpisem właściciela. Jego treść zawiera takie informacje jak:
  • określenie stron umowy,
  • wskazanie przyczyn ustania stosunku najmu,
  • termin – nie krótszy niż 7 dni, w którym najemca wraz z osobami współmieszkającymi jest zobowiązany do opuszczenia lokalu.
 2. W sytuacji gdy najemca nie opuści lokalu we wskazanym terminie, właściciel może złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności.

Wniosek taki kierowany jest do sądu wraz z potwierdzeniem wysłania żądania opuszczenia lokalu przez najemcę np. przesyłką poleconą, potwierdzeniem tytułu prawnego właściciela do lokalu i potwierdzeniem zgłoszenia umowy najmu do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Podstawy do wypowiedzenia umowy najmu okazjonalnego przez wynajmującego stanową:

 • zaleganie z opłatą czynszu lub innych opłat, przez co najmniej trzy pełne okresy płatności.
 • dopuszczanie do powstania szkód, niszczenia urządzeń przeznaczonych do wspólnego korzystania, lub wykraczanie w sposób rażący przeciwko porządkowi domowemu.
 • wynajęcie, podnajęcie lub oddanie do użytku osobie trzeciej lokalu lub jego część bez pisemnej zgody właściciela.

Kiedy lokator może wypowiedzieć umowę najmu okazjonalnego

Zgodnie z  art. 673 § 3 Kodeksu cywilnego, tak wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie. Wskazanie w umowie przyczyn jej wypowiedzenia jest niezbędne, w sytuacji, w której te określone przyczyny zaistnieją, umowę można wypowiedzieć. Dopuszcza się również zamieszczenie postanowienia rozwiązującego umowę „z ważnych przyczyn”.

Przykładowe powody, dla których lokator może wypowiedzieć umowę najmu okazjonalnego to:

 • awaria techniczna powodująca, że lokal staje się niezdatny do użytkowania, a właściciel nie był w stanie wcześniej jej usunąć,
 • zmiana warunków pracy lokatora,
 • zmiana jego sytuacji zdrowotnej.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu umowy najmu okazjonalnego, skorzystaj z naszego wsparcia i uzyskaj potrzebne informacje. Zapraszamy do kontaktu!

Autor: Sylwia Chruścińska

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *