Podział majątku wspólnego – jakie są jego rodzaje i kiedy się je przeprowadza

By in
27

Spis treści:

 1. Wspólność (wspólnota) majątkowa, co wchodzi jej skład?
 2. Co wchodzi w skład majątku osobistego?
 3. Czym jest ustrój majątkowy?
 4. Jaki jest warunek konieczny rozpoczęcia podziału majątku?

Podział majątku wspólnego – jakie są jego rodzaje i kiedy się je przeprowadza

W jaki sposób można podzielić majątek wspólny? Kiedy do niego dochodzi? Czy podział majątku wspólnego po rozwodzie to jedyne możliwe rozwiązanie? Czym jest wspólnota majątkowa i co obejmuje? Odpowiedzi na te pytania przyniesie dalsza lektura artykułu – zapraszamy więc do czytania.

Wspólność (wspólnota) majątkowa, co wchodzi jej skład?

Wspólnota majątkowa pojawia się jako skutek zawarcia związku małżeńskiego i oznacza, że od tej chwili małżonkowie dysponują odrębnie środkami z majątków osobistych oraz wspólnie gospodarują majątkiem, nabytym w trakcie trwania małżeństwa, składającym się z:

 • wynagrodzeń
 • oszczędności
 • ruchomości i nieruchomości
 • środków zgromadzonych na funduszach emerytalnych

Co wchodzi w skład majątku osobistego?

Majątek osobisty każdego z małżonków obejmuje:

Wszelkie dobra nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego, odziedziczone lub pozyskane jako darowizna. A także odszkodowania i zadośćuczynienia, jak również renta z powodu utraty zdolności do pracy zarobkowej oraz prawa autorskie i nagrody.

Czym jest ustrój majątkowy?

Jest to sposób regulacji stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami. Wspólnota majątkowa nie jest jedynym sposobem (modelem ustrojowym), zarządzania posiadanymi przez małżonków środkami.

Drugim z nich jest rozdzielność majątkowa. W tym modelu może ją orzec sąd, przeprowadzić notariusz, można ją wprowadzić intercyzą. Może być orzeczona na wniosek wierzyciela któregoś z małżonków lub być orzeczona z datą wsteczną, na przykład na czas wcześniejszej separacji, jak również w przypadku ubezwłasnowolnienia któregoś z małżonków. W tym modelu ustrojowym małżonkowie nie odpowiadają wzajemnie za swoje długi.

Małżonkowie mogą również ustanowić tzw. umowną wspólność majątkową, gdzie zasady łączenia i dzielenia majątku zależą od wcześniej podjętych ustaleń.

Jaki jest warunek konieczny rozpoczęcia podziału majątku wspólnego?

Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia podziału majątku wspólnego, jest ustanie małżeńskiej wspólnoty majątkowej – sytuacja ta ma miejsce, wtedy gdy:

 • rozwód się uprawomocni
 • zostanie orzeczona separacja
 • zostaje ogłoszona rozdzielność majątkowa jako skutek ubezwłasnowolnienia lub upadłości konsumenckiej jednego z małżonków
 • jedno z małżonków umiera
 • zawarta jest umowa wprowadzająca pełną rozdzielność majątkową

Wymienione wyżej sposoby pozwalają na podział majątku wspólnego zarówno w trakcie, jak i też przed czy po rozwodzie. Można go podzielić również na kilka różnych sposobów:

 • podział w naturze, odnosi się głównie do nieruchomości
 • poprzez przeprowadzenie mediacji i zawarcie ugody
 • przez umowny podział majątku, w którym strony ustalają, jak majątek ma zostać podzielony, a porozumienie przybiera różną formę umowy, w zależności od tego, co jest jej przedmiotem
 • przyznanie własności jednemu z małżonków i spłata na rzecz drugiego, w tej sytuacji sąd przyznaje jednemu z małżonków dany składnik majątku, zobowiązując go jednocześnie do spłaty drugiej strony, w wysokości jego udziału w majątku
 • kolejnym sposobem podziału majątku, jest sprzedaż jego składników i podział uzyskanej kwoty
 • najczęstszym sposobem jest orzeczenie sądowe – sąd decyduje, w jaki sposób majątek ma zostać podzielony, w sytuacji, kiedy strony nie są w stanie osiągnąć porozumienia

Istnieją także okoliczności, w trakcie których sąd może orzec nierówny podział majątku wspólnego.

Zapoznałeś się z artykułem, ale mimo to potrzebujesz indywidualnej porady prawnej? Będzie nam bardzo miło, gdy odwiedzisz naszą kancelarię.

Autor

Sylwia Chruścińska

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *