Rozwód z orzeczeniem o winie i co się z tym wiąże

By in
28

Spis treści:

  1. Rozwód z orzeczeniem o winie i co się z tym wiąże
  2. Kiedy taki model rozwodu?
  3. Obowiązek alimentacyjny wobec współmałżonka
  4. Obowiązek alimentacyjny wobec dzieci
  5. O tym warto pamiętać

Rozwód z orzeczeniem o winie i co się z tym wiąże

Czym jest rozwód z orzeczeniem o winie? Jakie konsekwencje wiążą się z tego rodzaju orzeczeniem? Co oznacza pojęcie winy rozkładu pożycia małżeńskiego? Zapraszamy do dalszej lektury, aby poznać odpowiedzi.

Kiedy taki model rozwodu?

Jeśli oboje z rozwodzących się małżonków nie wystąpią zgodnie z wnioskiem o nieorzekanie o winie, będzie to oznaczać, że sąd w wyroku zawrze, czy i który z małżonków jest winny rozkładowi pożycia małżeńskiego. Może on orzec winę jednego z małżonków lub obojga. W prawie rodzinnym nie ma definicji winy, chcąc ją ustalić, sąd weryfikuje jaki wpływ miały zachowania małżonków na zanik więzi.

Przy zupełnym i trwałym rozkładzie pożycia sąd orzeka rozwód. Rozkład pożycia następuje, wtedy gdy ustają więzi uczuciowe, fizyczne i gospodarcze. Jednocześnie rozwód nie jest orzekany, jeśli byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego lub mogłoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci. Sąd może więc nie wyrazić zgody na rozwód w przypadku, kiedy jeden z małżonków jest nieuleczalnie chory oraz wymaga materialnej pomocy, a rozwiązanie małżeństwa przez rozwód byłoby rażącą krzywdą.

Jakie są konsekwencje wyroku rozwodowego?

Obowiązek alimentacyjny wobec współmałżonka.

Ten z małżonków, który nie został uznany za wyłącznie winnego, ma prawo domagać się od byłego współmałżonka alimentów, jeżeli znajduje się w niedostatku.

Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Nie istnieje obowiązek alimentacyjny w stosunku do winnego małżonka. Nawet gdy ten znajduje się w niedostatku.

Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

Obowiązek alimentacyjny wobec dzieci

Wspólne dzieci mają prawo otrzymywać alimenty, bez względu na formę orzeczenia rozwodu, do czasu, aż nie będą w stanie samodzielnie się utrzymać. Wysokość alimentów jest uzależniona od od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania.

Inne konsekwencje prawne

Należą do nich rozdzielność majątkowa, możliwość powrotu do poprzedniego nazwiska i pozbawienie prawa dziedziczenia ustawowego po byłym współmałżonku. Małżonek jest również wyłączony od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione. Wyłączenie małżonka od dziedziczenia następuje na mocy orzeczenia sądu, a żądać może go każdy z pozostałych spadkobierców powołanych do dziedziczenia w zbiegu z małżonkiem.

W sytuacji, gdy umiera ten z małżonków, który płacił alimenty, ten kto alimenty otrzymywał, może złożyć wniosek do ZUS-u o przyznanie renty rodzinnej, ponieważ pozostaje bez środków do życia.

O tym warto pamiętać

Rozwód z orzeczeniem o winie oznacza w większości przypadków znacznie wydłużony czas rozprawy (ze względu na koniecznośc przesłuchania świadków), większe koszty i wyższy poziom stresu dla obu stron.

Jeśli masz więcej pytań związanych z planowanym rozwodem, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Autor Sylwia Chruścińska

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *